Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang kan van invloed zijn op de thuiszorg die wij bieden. De Wet zorg en dwang (Wzd) beschermt de rechten van mensen die te maken krijgen met ‘onvrijwillige zorg’. Ook in de thuiszorg is er soms sprake van ‘onvrijwillige zorg’. Bij Thuiszorg Het Friese Land proberen we situaties met ‘onvrijwillige zorg’ zoveel mogelijk te voorkomen, door met elkaar op zoek te gaan naar alternatieven. 

Wettelijke beperkingen in de thuiszorg
Op 1 januari 2020 werden de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. Tot die tijd was geen enkele ‘vrijheidsbeperkende’ wet van toepassing op cliënten in de thuiszorg. Maar met de komst van deze twee wetten, is er ook in de thuiszorg sprake van strikte voorwaarden.

De Wet verplichte ggz is van toepassing op cliënten met een psychische stoornis, van wie het gedrag leidt tot ernstig nadeel (gevaar) voor henzelf of voor anderen.

De Wet zorg en dwang geldt voor cliënten met:

 • dementie
 • verstandelijke beperking
 • niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Korsakov
 • Huntington

Thuiszorg Het Friese Land biedt in principe thuiszorg aan iedereen die dat nodig heeft, ook aan de hier genoemde doelgroepen. Beide wetten, de Wzd en Wvggz, zijn dan ook van toepassing op de zorg van Thuiszorg Het Friese Land.
Met name de Wet zorg en dwang kan van invloed zijn op de thuiszorg die wij bieden.

Wet zorg en dwang
De Wet zorg en dwang (Wzd) beschermt de rechten van mensen die te maken krijgen met ‘onvrijwillige zorg’. Ook in de thuiszorg is er soms sprake van ‘onvrijwillige zorg’. Denk aan medicijnen die achter slot en grendel staan om te voorkomen dat er te vaak of teveel medicijnen worden ingenomen. Of aan het afsluiten van een deur, om te voorkomen dat iemand midden in de nacht gaat dwalen.  

Met de komst van de Wet zorg en dwang blijken op het oog eenvoudige situaties ineens ‘onvrijwillig’. Bij Thuiszorg Het Friese Land willen we onduidelijkheid hierover voorkomen. We maken daarom goede afspraken met onze cliënten over dergelijke ‘onvrijwillige zorgsituaties’.

‘Nee, tenzij…’
Vrijheid en zorgvuldigheid staat voorop in de Wet zorg en dwang. De kern van de Wzd is ‘nee, tenzij…’
Praktisch betekent dit dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden verleend, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor een cliënt of zijn of haar omgeving.

Onvrijwillige situaties voorkomen
Bij Thuiszorg Het Friese Land proberen we situaties met ‘onvrijwillige zorg’ te voorkomen. Wanneer er toch sprake is van ‘onvrijwillige zorg’, gaan we zoveel mogelijk op zoek naar alternatieven. We doen dit altijd in nauw overleg met de cliënt en de directe naasten van een cliënt. Bij een vergeetachtige cliënt die te vaak of teveel medicijnen inneemt, kunnen we bijvoorbeeld een medicijndispenser installeren. Hiermee hoeven medicijnen niet achter slot en grendel weggeborgen te worden.

Samenwerken in de zorg
Toch is er niet altijd een alternatief mogelijk. Soms is het noodzakelijk om iemand tegen zichzelf in bescherming te nemen met ‘onvrijwillige zorg’. Zodra dit aan de orde is, treedt de Wet zorg en dwang in werking met een uitgebreid stappenplan. Lees meer informatie over dit stappenplan op de speciale website over de Wet zorg en dwang.  

Het stappenplan beschrijft nauwgezet welke acties ondernomen moeten worden om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de ‘onvrijwillige zorg’. Denk bijvoorbeeld aan overleg met een collega van een andere zorgorganisatie of het inschakelen van een psycholoog of geriater. Thuiszorg Het Friese Land werkt bij de uitvoering van de Wet zorg en dwang nauw samen met andere Friese zorgorganisaties.

Cliëntvertrouwenspersoon
Soms is ‘onvrijwillige zorg’ noodzakelijk, maar begrijpt een cliënt niet waarom. Of is een cliënt het niet eens met de onvrijwillige zorg. De cliënt kan in dat geval een cliëntvertrouwenspersoon inschakelen.

De cliëntvertrouwenspersoon werkt onafhankelijk, dus los van Thuiszorg Het Friese Land, en staat een cliënt altijd partijdig bij. De cliëntvertrouwenspersoon zoekt samen met de cliënt uit of waarom er ‘onvrijwillige zorg’ nodig is en of er alternatieve oplossingen mogelijk zijn. De cliëntvertrouwenspersoon staat naast de cliënt en behartigt zijn of haar belangen zo goed mogelijk.   

De cliëntvertrouwenspersoon is in dienst van Quasir, het expertisecentrum voor klachten, calamiteiten, geschillen en cliëntvertrouwenswerk in de zorg. U bereikt de cliëntvertrouwenspersoon door te bellen met Quasir via 085 4874012 of door een e-mail te sturen naar cvp@quasir.nl. U vraagt naar de cliëntvertrouwenspersoon van Thuiszorg Het Friese Land.

Klachten en Wensen
Heeft u wensen voor verbetering of heeft u een klacht dan horen wij dat graag. Bespreek uw verbetersuggesties of uw klacht altijd eerst met de betreffende medewerker of met zijn of haar leidinggevende.
Bent u het niet eens met de onvrijwillige zorg of de voorgestelde alternatieven en komt u ook samen met de Cliënt Vertrouwenspersoon niet tot een oplossing? Dan kunt u een klacht indienen.

Klachten die betrekking hebben op de Wet zorg en dwang (Wzd) en onvrijwillige zorg, worden afgehandeld door een onafhankelijke Klachtencommissie Wzd. Dat is vastgelegd in de wet. Thuiszorg Het Friese Land werkt hiervoor samen met de Klachtencommissie Wzd van de Quasir Groep.

Klik op een van de onderstaande linkjes voor

Voor meer informatie kunt u uiteraard ook altijd bellen met Thuiszorg Het Friese Land, via 0900-8864.

Openbaar locatieregister
Zoals vastgelegd in de Wet zorg en dwang is Thuiszorg Het Friese Land opgenomen in het Openbaar locatieregister.

Meer informatie
Hoe wij bij Thuiszorg Het Friese Land omgaan met de Wet zorg en dwang, leest u in onze folder:

Folder Wet zorg en Dwang.

Ga hierover ook in gesprek met degene die verantwoordelijk is voor de zorg aan u of uw naaste, zoals de wijkverpleegkundige, gespecialiseerd casemanager dementie, de verpleegkundige geriatrie of de thuisbegeleider.
Of bel voor meer informatie met Thuiszorg Het Friese Land, via telefoonnummer 0900 – 8864, zeven dagen per week, dag en nacht bereikbaar.

Of bezoek voor meer informatie over de Wet zorg en dwang de informatieve website van de rijksoverheid.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij informeren u graag over de Wet zorg en dwang
'Onvrijwillige zorg' in de thuiszorg voorkomen wij zoveel mogelijk
We zoeken alternatieven voor 'onvrijwillige zorg'

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in

Ervaringen

 • Prima voor elkaar. Vriendelijk, behulpzaam en meedenkend.

  Zorgkaart Nederland
  anoniem
 • De hulp was deskundig, betrokken en invoelend, vriendelijk en waar nodig kordaat.

  Zorgkaart Nederland
  anoniem

Wij bieden ook hulp in

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in