Bel 0900-8864

Dag & nacht bereikbaar

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

1. DEFINITIES
1.1 Opdrachtnemer: ‘Stichting Thuiszorg Het Friese Land’
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, die (een) opdracht(en) aan Opdrachtnemer verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van zorg ten behoeve van derden (‘cliënten’).
1.3 ‘Client’: de persoon op wie de zorg rechtstreeks betrekking heeft.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot zorgverlening aan cliënten.

3. OVEREENKOMST
3.1 De Overeenkomst wordt gevormd door de Algemene Voorwaarden tezamen met de Opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat een door beide partijen ondertekende Opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer is ontvangen.
3.2 De Opdrachtbevestiging is gebaseerd op de informatie die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer heeft verstrekt en wordt geacht de afspraken juist en volledig weer te geven.
3.3 De Overeenkomst vormt de volledige weergave van de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.
3.4 De Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht volgt dat de Overeenkomst geldt voor bepaalde tijd.

4. WERKWIJZE EN KWALITEIT
4.1 Opdrachtnemer zal bij zijn werkzaamheden de zorg van een goede zorgverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met de op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor zorgverleners geldende professionele standaarden.
4.2 Voor zover dit van toepassing is verplicht Opdrachtnemer zich de wettelijke bepalingen met betrekking tot overeenkomsten inzake geneeskundige behandeling correct na te komen.
4.3 Opdrachtnemer zorgt dat het door hem in te schakelen personeel voldoet aan redelijke eisen van (vak)bekwaamheid en deskundigheid.

5. PRIVACY
5.1 Opdrachtnemer verstrekt derden geen inlichtingen over de Client, tenzij met toestemming van de Client. Deze plicht geldt niet ingeval van een wettelijke plicht (van Opdrachtnemer) tot openbaarmaking. Opdracht-nemer zal de persoonlijke levenssfeer van de Client in acht nemen.

6. TARIEVEN
6.1 Opdrachtnemer hanteert voor haar dienstverlening in het kader van de Overeenkomst de tarieven, zoals deze zijn vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast volgens het consumentenprijsindexcijfer, alle huishoudens, van het CBS, voor zover dit krachtens de Wet tarieven gezondheidszorg is toegestaan.
6.2 Opdrachtgever ontvangt periodiek een gespecificeerde factuur op basis van de gewerkte tijd(en) en de corresponderende tarieven.

7. BETALING
7.1 Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Indien Opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn betaalt, heeft Opdrachtnemer het recht nadat tenminste eenmaal is aangemaand zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van volledige betaling.
7.2 De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Opdrachtnemer in redelijkheid maakt als gevolg van de tekortkoming van Opdrachtgever in zijn betalingsverplichtingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht.
8.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer, die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is de Opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk, gelimiteerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheids-verzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een fout van Opdrachtgever.

9. DIVERSEN
9.1 Bepalingen van de Overeenkomst, waarvan het de expliciete of impliciete bedoeling is dat deze ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen van kracht blijven en partijen beide blijven binden.
9.2 Indien de Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de voorwaarden in de Opdrachtbevestiging.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
10.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de Rechtbank te Leeuwarden, tenzij een andere vorm van geschillenbeslechting wordt overeengekomen.

Zorg bij u in de buurt

Lukt het u niet meer om alles zelf te doen, dan is Thuiszorg Het Friese Land er voor u. Dag en nacht. We komen overal in Noord- en Midden-Friesland. Ook als u afgelegen woont.

Ik zoek zorg in